Search for:
หลักสูตรการสอนขับรถ
หลักสูตรการสอนขับรถ ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 หรือ ชนิดที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

หลักสูตรการสอนขับรถ

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์การบำรุงรกัษารถ การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้อง
เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.5 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนษุ ย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

2. ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้

หลักสูตรการสอนขับรถ

2.1 ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(ก) ทบทวนความสามารถในการขับรถยนต์
(ข) ทดสอบการขับรถยนต์ขนาดเล็ก
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้นไม่น้อย
กว่า 3 ชวั่ โมง ได้แก่
(ก) แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรยีมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตช์คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดบัความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การออกรถเดินหน้า
(ช) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้แก่

หลักสูตรการสอนขับรถ

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท่า
(ข) การควบคุมความเรว็ของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
(จ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดนิ หน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ

4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง

สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ จังหวัดศรีสะเกษ
หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ ต้องกําหนดหลักสูตรและจัดให้มีการสอน การอบรมและการฝึกหัดขับรถ ดังนี้

1.1 หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ดังนี้

ภาคทฤษฏี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาท และหลักพื้นฐานการขับขี่
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยายนต์ไม่น้อยกว่า
5 ชั่วโมง ได้แก่
(ก) การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
(ข) การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
(ค) การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
(ง) การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
(จ) การเปลี่ยนเกียร์
(ฉ) การเบรก (ตอนที่ 1)
(ช) การควบคุมความเร็ว

(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
(ก) การเบรก (ตอนที่ 2 )
(ข) การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
(ค) การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
(ง) การทรงตัวที่ความเร็วต่ําบนไม่กระดาน
(จ) การทรงตัวบนไม่รางลูกระนาด
(ฉ) การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(ช) การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
(ซ) การขับขี่เมื่อคนซ้อนท้าย
(ฌ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL
สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู่ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการอบรมสําหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับขี่อย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จํานวนไม่น้อยกว่า
4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
2. การขับรถอย่างปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3. มารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ผู้ขอรับหนังสือรับรองทุกหลักสูตรต้องจัดส่งเอกสารหรือคู่มือประกอบการสอนเพื่อประกอบการพิจารณา

สอนขับรถยนต์ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ
หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
หลักสูตรการสอนขับรถ

1. ภาคทฤษฎี

ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์การบำรุงรกัษารถ การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้อง
เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.5 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนษุย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

2. ภาคปฏิบัติ

ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้

2.1 ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(ก) ทบทวนความสามารถในการขับรถยนต์
(ข) ทดสอบการขับรถยนต์ขนาดเล็ก
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้นไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่
(ก) แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรยีมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตช์คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การออกรถเดินหน้า
(ช) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท่า
(ข) การควบคุมความเรว็ของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
(จ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดนิ หน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ
4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง โดยโรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ

ภาคปฏิบัติ
หลักสูตรขับรถยนต์ ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหักขับรถจํานวนไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงของ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ มีดังนี้

ภาคปฏิบัติ

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ (รถเก้ง รถปิกอัพ และรถตู้) ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) แนะนําอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตซ์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การออกรถ เดินหน้า และถอยหลังในทางตรง

ภาคปฏิบัติ

การฝึกหัดขับรถยนต์ตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
(ข) การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ
(ฐ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น (รถขนาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

(ก) แนะนําอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช์อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบเท่าทางเท้า
(ข) การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
(จ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ

ภาคทฤษฎี
หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 41 ชั่วโมง  ทาง โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ ของเรามีการเปิดสอนทุกขั้นตอน ประกอบด้วย 

ภาคทฤษฎี

1. ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ดังนี้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวาด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.4 ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์การบำรุงรกัษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.5 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี
ถุงลมนิรภัย 2022
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ ถุงลมนิรภัย

ถุงลมนิรภัย หรือ Airbag ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ต้องมีในรถยนต์ทุกรุ่น เพื่อมีส่วนเข้ามาเป็นตัวช่วยป้องกันการกระแทก ลดอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เปรียบเหมือนดั่งมีหมอนนุ่มๆรองรับ วันนี้โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ เลยมาพร้อมกับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับถุงลมนิรภัย มาฝากครับ

ถุงลมนิรภัย

โดยหลักการทำงานของถุงลมนิรภัย หลักๆเลยจะคือส่วนเซนเซอร์ ที่จะคอยตรวจจับแรงกระแทก เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่รุนแรงเซนเซอร์จะส่งสัญญาณให้ถุงลมนิรภัยพองตัวทำงานทันที เพื่อป้องกันผู้ใช้รถปะทะหรือกรแทกกับส่วนต่างๆในรถยนต์ รวมไปถึงเศษกระจกรถที่แตกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และหลังจากนั้นถุงลมนิรภัยจะค่อยๆยุบตัวลง เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถเคลื่อนตัวออกมาได้

ถุงลมนิรภัย

ถุงลมด้านหน้า จะอยู่บริเวณโครงด้านหน้ารถทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ช่วยป้องกันคนขับและผู้ที่นั่งข้างคนขับถุงลมด้านข้าง จะอยู่บริเวณประตูรถหรือที่ตัวเบาะนั่ง มีเซนเซอร์เช่นเดียวกับถุงลมด้านหน้าช่วยป้องกันการกระแทกส่วนครึ่งกลาง และด้านล่างของร่างกาย
ม่านถุงลม โดยมากแล้วรถยนต์ที่มีราคาค่อนข้าสูงจะเลือกติดในจุดนี้ ช่วยป้องกันการชนจากด้านข้างในระดับปานกลางถึงรุนแรง ถุงลมแบบม่านจะพองตัวออกมา
ถุงลมป้องกันเข่าและขา จะอยู่บริเวณใต้คอนโซลของผู้ขับรถ เพื่อช่วยป้องกัน ขา เข่า สะโพก ไปชนเข้ากับคอนโซลรถ รวมถึงบริเวณใต้พวงมาลัย
ถุงลมที่พื้นใต้เท้า ปัจจุบันตำแหน่งนี้ไม่นิยมใช้มากเท่าไหร่ เป็นส่วนมี่ช่วยป้องกันแรงกระแทก ช่วยผ่อนแรงบริเวณเท้าที่จะไปกระแทกกับพื้น

ถุงลมนิรภัย

ขณะถุงลมนิรภัยทำงานจะมีการระเบิดของแก๊สไนโตรเจน เข้ามาเกี่ยวข้อง ความรุนแรงขณะพองตัวของถุงลมจึงสูงเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ถุงลมจะปะทะกับผู้โดยสารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถ้าเกิดการปะทะกับอวัยวะร่างกายในส่วนที่ไม่เหมาะสม ถุงลมนิรภัยก็จะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นกับผู้โดยสารได้เช่นกัน และ ตำแหน่งที่บังคับให้ผู้โดยสารปะทะกับถุงลมนิรภัย คือ ตำแหน่งที่ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยอยู่เท่านั้น

จะเห็นได้ว่าถุงลมนิรภัยนั้นมีความสำคัญต่อรถเราอย่างมาก แต่หลายคนหากเลือกได้ก็คงไม่อยากเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับตัวเราและรถของเราด้วยความปราถนาดีจาก สอนขับรถศรีสะเกษ 

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถ 2022
ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถ จำเป็นต่อรถแค่ไหน

ล้อและยางรถยนต์ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญต่อการขับขี่ของรถยนต์ ซึ่งก่อนใช้งานรถเราควรตรวจเช็กสภาพยางรถยนต์ ลมยาง รวมไปถึงควรนำรถไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อตามเวลาที่เหมาะสมด้วย หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่า ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ นั่นคืออะไร เหมือนกันหรือเปล่าและจำเป็นต่อรถแค่ไหน วันนี้โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ มีคำตอบมาฝากครับ

ตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถ

การตั้งศูนย์ คือการปรับองศาล้อแต่ละวงทั้งล้อด้านหน้าและด้านหลัง ให้สัมพันธ์กันเพื่อให้รถวิ่งได้ตรง ช่วยให้ผู้ใช้งานรถไม่ต้องบังคับรถให้ยากเกินไป โดยควรทำการตั้งศูนย์ถ่วงล้อเป็นประจำทุกปี เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการขับรถและการบังคับเลี้ยวไม่ให้ออกนอกทาง ไม่เสียศูนย์หรือเสียสมดุล และลดการสั่นสะเทือนของรถอีกด้วย

ส่วนการถ่วงล้อ คือการหาสมดุลของการหมุนของล้อและยางให้น้ำหนักเท่ากันทุกวง มักจำเป็นในการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ โดยการถ่วงล้อก็สามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ การถอดล้อถ่วงด้วยเครื่องและการถ่วงล้อจี้แบบไม่ต้องถอดล้อ และหากพวงมาลัยรถของคุณมีอาการสั่นเมื่อรถวิ่งด้วยความเร็ว นั่นหมายความว่ารถของคุณต้องทำการถ่วงล้อ

สำหรับตั้งศูนย์ นั่นควรทำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุจนล้อรถยนต์ได้รับความเสียหาย , มีการเปลี่ยนหรือซ่อมช่วงล่างของรถ หรือระบบบังคับเลี้ยว และรถมีการขับไม่ตรงเส้นทาง หรือวงเลี้ยวทั้งข้างซ้ายและขวาไม่เท่ากัน โดยราคาตั้งศูนย์ อยู่ที่ประมาณ 200-500 บาท

สำหรับถ่วงล้อ นั่นควรทำเมื่อมีการเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่โดยควรถ่วงทั้ง 4 ล้อเสมอ , พวงมาลัยรถมีอาการสั่น และเมื่อสลับยางรถยนต์แล้วรถมีอาการสั่น โดยราคาถ่วงล้อ อยู่ที่ประมาณ 50-100 บาทต่อล้อ

ดังนั้นหากเพื่อนๆนั่นมีการเปลี่ยนยางรถใหม่จะต้องทำการถ่วงล้อให้สมดุลกันทุกล้อ แต่ถ้าเกิดอาการรถมีอาการเอียงซ้าย-ขวา หรือบังคับเลี้ยวผิดปกติ ให้ทำการเช็กศูนย์ล้อทันที และก่อนใช้งานรถยนต์ทุกครั้งอย่าลืมตรวจเช็กสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอด้วยความปราถนาดีจาก สอนขับรถศรีสะเกษ 

ถนอมเกียร์ออโต้ 2022
วิธีถนอมเกียร์ออโต้อย่างถูกต้อง

ระบบเกียร์ออโต้ หรือเกียร์อัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนรถ รับแรงส่งจากเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้ง 4 ด้าน ถ้าชุดเกียร์เสื่อมสภาพหรือมีปัญหา อาจต้องควักเงินก้อนโตในการซ่อมหรือเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่ทั้งหมด การถนอมเกียร์ออโต้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้ จึงเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ว่าแต่จะมีวิธีถนอมเกียร์ออโต้อย่างไรให้ ถูกต้อง และยืดอายุการใช้งาน วันนี้โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ มีมาฝากครับ

ถนอมเกียร์ออโต้

กรณีขับรถเร่งแซงหรือต้องการหลบหลีกสถานการณ์บนถนนอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายคนเหยียบคันเร่งลึกกว่าปกติเพื่อเพิ่มความเร็ว ซึ่งนั่นก็คือ การคิกดาวน์ แต่การคิกดาวน์บ่อยๆ ชุดเกียร์จะได้รับแรงบิดเพิ่มขึ้นกะทันหันแบบเกินความจำเป็น ส่งผลให้ชุดเกียร์เกิดความเสียหาย สึกหรอเร็วกว่าปกติ ทางที่ดีควรค่อยๆ เพิ่มความเร็วขึ้นไปเพื่อถนอมเกียร์ไว้จะดีที่สุด

ถนอมเกียร์ออโต้

การเปลี่ยนเกียร์ทุกครั้ง จะต้องเหยียบเบรกก่อน เพื่อป้องกันการกระชากเกียร์ หากมีการเหยียบเบรกไว้ จะช่วยให้ระบบส่งกำลังเต็มที่และทำงานได้อย่างลื่นไหล เป็นการถนอมชุดเฟืองเกียร์ให้มีอายุการใช้งานได้อย่างดี

ถนอมเกียร์ออโต้

ในขณะที่รถติด แล้วเหยียบเบรกพร้อมเข้าเกียร์ D ไว้ ชุดเกียร์จะยังทำงานอยู่ และหากทำเช่นนั้นนานเกิดไป จะทำให้เกียร์ทำงานหนักและเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ฉะนั้นหากรถติดนานเกินกว่า 2 นาที แนะนำให้เข้าเกียร์ N แล้วใส่เบรกมือ (ป้องกันรถไหล) ปล่อยเบรก จะช่วยถนอมเกียร์และยืดอายุการใช้งานได้นานขึ้น

 การเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลัง จะเกิดแรงหมุนที่สวนทางกัน ฉะนั้นก่อนเข้าเกียร์ R ทุกครั้ง จะต้องรอให้รถหยุดนิ่ง เพื่อเป็นการถนอมเกียร์ และป้องกันอันตรายต่อชุดเฟือง สายพาน และลูกปืนต่างๆ

ขณะที่ความเร็มรถกำลังเพิ่มขึ้น แต่เลือกใช้เกียร์ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง คือการขับลากเกียร์ จะทำให้เครื่องยนต์ทำงานหนัก ส่งปลต่อชุดเกียร์ที่สึกหรอเร็วขึ้น น้ำมันเกียร์เส่อมสภาพเร็วขึ้น และที่สำคัญทำให้เปลืองน้ำมันมากกว่าปกติ

ถนอมเกียร์ออโต้

การจอดรถบนทางลาดชันโดยไม่ใช้เบรกมือร่วมด้วยกับกาารเข้าเกียร์ P จะทำให้สลักเกียร์ต้องรับน้ำหนักมากเกินไป ฉะนั้นเมื่อต้องจอดบนทางลาดชัน ควรใช้เบรกมือควบคู่กับการใส่เกียร์ P เพื่อป้องกันรถไหล และถนอมเกียร์ไม่ให้ทำงานหนัก

 น้ำมันเกียร์ ควรเปลี่ยนทุกๆ 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ครั้ง หรืออยู่ที่ประมาณ 40,000 – 60,000 กิโลเมตร จะช่วยถนอมชุดเกียร์ไว้ได้ โดยวิธีสังเกตน้ำมันเกียร์ หากเริ่มมีสีน้ำตาลหรือสีดำ นั่นเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว ไม่ควรปล่อยให้น้ำมันเกียร์ที่ขุ่นค้างอยู่ในเครื่องยนต์เป็นเวลานานเกินไป จะทำให้ชุดเกียร์สึกหรอได้

คราบน้ำฝังแน่น 2022
วิธีกำจัดคราบน้ำฝังแน่น บนกระจกรถยนต์

ช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่พายุฝนฟ้าคะนองเข้าถล่มหลายจังหวัดทั่วประเทศ ฝนตกแต่ละทีก็ส่งผลต่อสิ่งต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือรถยนต์นั่นเอง ทุกครั้งที่ฝนตกใส่ตัวรถยนต์ของเราก็จะทิ้งคราบรอยน้ำหรือคราบหินปูนไว้บนกระจกรถ ก่อให้เกิดความสกปรกและยังบดบังทัศนยีภาพในการมองเห็นอีกด้วย และหากเราปล่อยคราบน้ำทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานจะทำให้คราบน้ำฝั่งแน่นยิ่งขึ้น วันนี้สอนขับรถศรีสะเกษเลยมาพร้อมกับ วิธีกำจัดคราบน้ำฝังแน่นบนกระจกรถยนต์ มาฝากเพื่อนๆ กันในวันนี้ครับ

วิธีกำจัดคราบน้ำฝังแน่นบนกระจกรถยนต์

คราบน้ำฝังแน่น

ให้เพื่อนๆใช้น้ำยาเช็ดกระจกฉีดบริเวณที่มีรอยคราบของน้ำ โดยควรใช่คู่กับฟองน้ำที่ไว้ใช้สำหรับเช็ดกระจกถูอย่างเบามือ ไม่ควรออกแรงถูจนเกินไป ถูกจนกว่าคราบนั้นจะออกไป โดยปัจจุบันน้ำยาเช็ดกระจกรถมีขายตามท้องตลาดอย่างมากมาย ควรเลือกน้ำยาเช็ดกระจกรถที่มีประสิทธิภาพดี ไม่ทำร้ายรถของเรา

 อุปกรณ์ใกล้ตัวที่พี่หมีเชื่อว่าหลายครัวเรือนต้องมีติดบ้านกันไว้บ้างอย่าง น้ำส้มสายชู โดยคุณสมบัตของน้ำส้มสายชู สามารถช่วยละลายหินปูนได้ ซึ่งวิธีการ ก็คือ ให้เรานำสำลีหรือผ้าชุบน้ำส้มสายชู แล้วนำไปเช็ดบริเวณที่มีคราบจากนั้นให้ล้างน้ำเปล่าเช็ดทำความสะอาดให้แห้ง แต่น้ำส้มสายชูนั้นจะเหมาะกับคราบที่ยังไม่ฝั่งแน่นมากเท่าไหร่

 อีกหนึ่งตัวช่วยที่หาได้ในบ้านของเราอย่างน้ำยาล้างห้องน้ำ โดยอุปกรณ์นี้นั้นเหมาะกับคราบที่ฝังเป็นเวลานาน ซึ่งก่อนใช้งานควรสวมถุงมือเพื่อเป็นการป้องกันก่อน แล้วจากนั้น ให้ใช้สำลีหรือผ้าสะอาดๆ ชุบกับน้ำยาล้างห้องน้ำ แล้วนำไปขัดยังบริเวณที่มีคราบน้ำฝังแน่นบนกระจก ไม่ควรเทน้ำยาล้างห้องน้ำลงบนกระจกรถโดยตรง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนชิ้นส่วนหรือสีรถเสียหายเอาได้

คราบน้ำฝังแน่น

ปิดท้ายกันที่ใบมีดโกน เมื่อกระจกรถมีคราบน้ำฝังแน่นแบบหนักๆ ให้เราลองใช้ใบมีดโกนค่อยๆขูดคราบออก จากนั้นค่อยลองใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาเช็ดกระจก หรือ น้ำส้มสายชู อย่างใดอย่างหนึ่ง ลองเช็ดทำความสะอาดคราบออกอีกครั้ง

และนี่ก็เป็นวิธีที่จะช่วยกำจัดคราบน้ำฝังแน่นบนกระจกรถยนต์ให้หายไป โดยหากเกิดฝนตกหรือน้ำตกใส่กระจกรถสิ่งที่เราต้องทำคือเช็ดกระจกให้แห้งเพื่อป้องกันไม่ให้คราบน้ำนั้นเกิดฝั่งแน่นบนกระจกรถของเรา ด้วยความปราถนาดีจาก โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

ดูแลรถยนต์ที่สาวๆ 2022
วิธีดูแลรถยนต์ที่สาวๆ ก็ทำได้

ทริคดูแลรถยนต์ที่สาวๆ ทำได้ง่ายด้วยตัวเอง

     ใครว่ารถยนต์ต้องคู่กับผู้ชายเสมอไป โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ ขอเถียงเลยว่าไม่จริง ในปัจจุบันผุ้หญิงหันมาขับรถมากขึ้น และดูแลใส่ใจรถที่ใช้งานเป็นประจำ แต่ก็ยังมีสาวๆ บางส่วนยังมองว่าการดูแลรถยนต์เป็นเรื่องที่ยาก วันนี้พี่หมีเลยมีทริคการดูแลรถยนต์ง่ายๆ ที่สาวๆสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องง้อใครมาฝากครับ

ดูแลรถยนต์ที่สาวๆ

ยางรถยนต์ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของรถยนต์ เราควรที่จะต้องเช็คลมยางอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง หรือควรเปลี่ยนยาง ทุก 3 ปี หรือประมาณ 60,000 กิโลเมตร สาวๆควรรู้ว่าต้อง เติมลมยางรถยนต์ที่ระดับใด ล้อไหนเท่าไร เพื่อที่จะสามารถไปเติมลมยางได้ตัวเอง

ดูแลรถยนต์ที่สาวๆ

     โดยสาวๆ สามารถตรวจสอบได้หลังจากที่คุณจอดรถ สังเกตุรอยหยดน้ำที่ใต้ท้องรถของเรา หากพบรอยน้ำรั่วควรหยุดใช้รถ และ นำเข้าอู่ซ่อมโดยทันที

ดูแลรถยนต์ที่สาวๆ

     สาวๆสามารถทำได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่เปิดฝาหม้อน้ำแล้วสังเกตว่าน้ำมีปริมาณที่ลดน้อยลงหรือไม่ หากพบว่าปริมาณน้ำลดลง เพียงแค่ใช้น้ำสะอาดเติมให้เต็ม แต่ข้อควรระวังคือ ไม่ควรเปิดขณะที่เครื่องยนต์ร้อนอาจจะโดนไอน้ำที่พุ่งออกมาลวกได้

สาวๆ มักชอบนำข้าวของเครื่องใช้มาเก็บไว้ในรถ ไม่ว่าจะเป็นร้องเท้า เสื้อผ้า กระเป๋า เพื่ออำนวยความสะดวก หรือไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่การบรรทุกของหนักบนรถนอกจากจะทำให้รถของคุณเปลืองน้ำมันแล้ว ยังส่งผลเสียต่อโช๊คทำให้เสื่อสภาพได้ง่ายอีกด้วย

ดูแลรถยนต์ที่สาวๆ

     คอยสังเกตว่ามีไฟสัญญาณเตือนอะไรผิดแปลกบริเวณหน้าปัดรถยนต์ของคุณหรือเปล่า เพราะอาจส่งผลว่ารถของคุณกำลังมีปัญหา หากไฟหน้ารถเตือนปกติควรรีบนำเข้าศูนย์ซ่อมทันที