หลักสูตรขับรถยนต์ ภาคปฏิบัติ

ภาคปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหักขับรถจํานวนไม่น้อยกว่า 27 ชั่วโมงของ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ มีดังนี้

ภาคปฏิบัติ

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ (รถเก้ง รถปิกอัพ และรถตู้) ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) แนะนําอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตซ์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การออกรถ เดินหน้า และถอยหลังในทางตรง

ภาคปฏิบัติ

การฝึกหัดขับรถยนต์ตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
(ข) การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ
(ฐ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น (รถขนาดใหญ่) ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

(ก) แนะนําอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช์อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

การฝึกหัดขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบเท่าทางเท้า
(ข) การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
(จ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ