หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1.หัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฏีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.2 การขับรถอย่างปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 มารยาทในการขับรถ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง