หลักสูตรการสอนขับรถยนต์
หลักสูตรการสอนขับรถ

1. ภาคทฤษฎี

ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์การบำรุงรกัษารถ การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้อง
เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.4 ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.5 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนษุย์สัมพันธ์และมารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1
ชั่วโมง
1.6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

2. ภาคปฏิบัติ

ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ดังนี้

2.1 ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(ก) ทบทวนความสามารถในการขับรถยนต์
(ข) ทดสอบการขับรถยนต์ขนาดเล็ก
2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้นไม่น้อย
กว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่
(ก) แนะนำอุปกรณ์ที่ต้องควบคุมและวิธีการใช้อุปกรณ์ภายในรถ
(ข) การเตรยีมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ค) การควบคุมและบังคับให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(ง) การใช้คลัตช์คันเร่ง และเบรกอย่างถูกวิธี
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่าง
(ฉ) การออกรถเดินหน้า
(ช) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท่า
(ข) การควบคุมความเรว็ของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
(จ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ฉ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดนิ หน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ
4. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง โดยโรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ