เคล็ดไม่ลับในการสอบใบขับขี่

สอบใบขับขี่ยังไงให้ผ่านภายในครั้งเดียว และใครสามารถขอใบขับขี่ได้บ้าง

1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. มีความรู้ ความสามารถในการขับรถ
3. รู้กฎหมายจราจรทางบก
4. สามารถขับรถได้ ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ
5. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการขับรถ
6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน
7. ไม่เคยมีใบขับขี่ชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบใบขับขี่

2. ตรวจร่างกาย และอย่าลืมขอใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ระบุในใบรับรองแพทย์)

3. เตรียมตัวให้พร้อม ฝึกซ้อมขับรถให้คล่อง

ขั้นตอนต่อไป : เตรียมเอกสารให้ครบ

 
1. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
 (ชาวต่างชาติ: ใช้ใบสำคัญบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (PASSPORT) พร้อมสำเนาหรือ ใบสำคัญถิ่นที่อยู่/ใบอนุญาตการทำงาน  ที่ยังไม่หมดอายุ
 2. ใบรับรองแพทย์

โดยปกติในการสอบใบขับขี่จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

1. อบรม 4 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ หรือ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานสาขาที่จองคิวไว้
2. สอบ 
2.1 ยื่นเอกสาร (บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนา และใบรับรองแพทย์)
2.2 สอบสมรรถภาพร่างกาย / ทดสอบการมองเห็นสี / ทดสอบสายตาทางลึก / ทดสอบสายตาทางกว้าง / ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคระหว่างขับรถ)
2.3 สอบข้อเขียน
2.4 สอบขับรถ

สอบใบขับขี่ยังไงให้ผ่านภายในครั้งเดียว ท่าสอบใบขับขี่มีท่าอะไรบ้าง

ท่าสอบใบขับขี่มีท่าอะไรบ้าง

 1. ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  ด้านซ้ายขนานขอบทาง โดยมีระยะห่างไม่เกิน 25 ซม.
  กันชนหน้า หรือล้อหน้า ไม่ล้ำจุดหยุดรถ และห่างจากจุดหยุดรถได้ไม่เกิน 1 เมตร
  ไม่ปีนฟุตบาท
 2. ขับรถเดินหน้า และถอยหลังทางตรง (สามารถเลือกสอบแบบใดแบบหนึ่งได้)
  แบบที่ 1: เดินหน้าและถอยหลังออกช่องเดินรถ โดยไม่ขับชนหรือเบียดหลักที่ตั้งไว้
  แบบที่ 2: เดินหน้าถอยหลังเข้าช่อง โดยล้อรถไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง ไม่ชน หรือปีนขอบทาง
 3. ขับรถถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องว่างด้านซ้าย
  ท้ายรถตั้งฉากกับขอบทาง
  ล้อรถไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง
  ไม่ปีน หรือไม่ตกขอบทาง
 4. หยุดรถ และออกรถบนทางลาด
  เบรคบนทางลาด โดยไม่ให้รถไหล
 5. กลับรถ ต้องไม่เบียด หรือชนหลักที่ตั้งไว้
 6. ขับรถเดินหน้าจอดในช่องมุมฉาก
ที่สำคัญอย่าลืมปฏิบัติตามป้ายจราจร เปิดไฟเลี้ยว และให้สัญญาณไฟให้ถูกต้องทุกครั้ง
 • นำผลการสอบไปยื่นกับเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ
 • ชำระค่าธรรมเนียม และรับใบขับขี่
  เพียงแค่นี้คุณก็ได้ใบขับขี่ไปขับรถสบายๆ แล้ว