ป้ายจราจร สอบใบขับขี่ สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่ Ex.3

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

ป้ายจราจร สัญลักษณ์จราจร เครื่องหมายจราจร เป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องรู้ เพราะหากไม่ทราบความหมายและไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลกระทบถึงความปลอดภัยของคุณเองและส่วนรวมได้ ในการสอบใบขับขี่จึงมีข้อสอบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ในด่านแรก ก่อนสอบปฏิบัตินั่นเอง บทความนี้จะช่วยคุณเตรียมข้อสอบเครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถยนต์ เครื่องหมายจราจร สอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สัญลักษณ์จราจร สอบใบขับขี่

ความหมายของป้ายจราจร

ป้ายจราจร และเครื่องหมายจราจร หมายถึง แผ่นป้ายที่ใช้แสดงสัญลักษณ์ทางจราจร เพื่อช่วยควบคุมพฤติกรรม, เตือนให้ระวัง หรือให้คำแนะนำในการเดินทางกับผู้ขับขี่ แบ่งออกเป็น 3 หมวด คือ ป้ายจราจรประเภทบังคับ, ป้ายจราจรประเภทเตือน และป้ายจราจรประเภทแนะนำ

ป้ายจราจร มีกี่ประเภท

ป้ายบังคับ : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีแดง คือป้ายบังคับว่าต้องปฏิบัติตามเท่านั้น
ป้ายเตือน : ลักษณะเป็นพื้นสีขาว ขอบสีดำ คือป้ายเตือนให้ระวังทางข้างหน้า
ป้ายแนะนำ : คือป้ายแนะนำในการขับขี่และการเดินทาง อาทิ ป้ายบอกความเร็ว, ป้ายบอกระยะทาง ฯลฯ

ป้ายบังคับ

เมื่อเห็นป้ายจราจร ประเภทบังคับ นั่นหมายความว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น หากฝ่าฝืนถือว่าผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อาจถูกจับหรือปรับได้ โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ 

21. ป้ายห้ามรถสามล้อ
หมายความว่า ห้ามรถสามล้อเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
22. ป้ายห้ามรถจักรยาน
หมายความว่า ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางที่ตั้งป้าย
23. ป้ายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
หมายความว่า ห้ามล้อเลื่อนลากเข็นผ่านไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
24. ป้ายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
หมายความว่า ห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตรทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
25. ป้ายห้ามรถแทรกเตอร์
หมายความว่า ห้ามรถแทรกเตอร์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
26. ป้ายห้ามเกวียน
หมายความว่า ห้ามเกวียนทุกชนิดผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
สอบใบขับขี่
27. ห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
หมายความว่า ห้ามรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ผ่านเข้าไปในเขตทางที่ติดตั้งป้าย
28. ป้ายหยุดตรวจ
หมายความว่า ให้ผู้ขับรถหยุดรถที่ป้ายนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจ และเคลื่อนรถต่อไปได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแล้วนั้น
สอบใบขับขี่
29. ป้ายห้ามจอด
หมายความว่า ห้ามให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนั้น เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า
สอบใบขับขี่
30. ป้ายจำกัดความเร็ว
หมายความว่า ห้ามมิให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามจำนวนตัวเลขในแผ่นป้ายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งป้ายจนกว่าจะพ้นที่สุดระยะที่จำกัดความเร็วนั้น