หลักสูตรการอบรมขอต่ออายุใบอนุญาตจักรยานยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับขี่อย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

สอนขับรถยนต์

หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
2. การขับรถอย่างปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3. มารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ผู้ขอรับหนังสือรับรองทุกหลักสูตรต้องจัดส่งเอกสารหรือคู่มือประกอบการสอนเพื่อประกอบการพิจารณา