หลักสูตรการสอนขับรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการสอนขับรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1. ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ดังนี้

สอนขับรถยนต์

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวาด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุ
และการป้องกันอุบัติเหตุไมน้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.1.2 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุ
และการป้องกันอุบัติเหตุไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
1.1.3 ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมง

2. ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ได้แก่

 (ก) การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
(ข) การบำรุงรกัษารถและตรวจเชค็รถประจำวัน
(ค) การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
(ง) การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
(จ) การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
(ช) การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ
(ซ) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

2.2 การฝึกหัดขับรถตามทาฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ได้แก่

(ก) การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท่า
(ข) การควบคุมความเรว็ของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
(ค) การกลับรถทางแคบ
(ง) การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
(จ) การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
(ฉ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
(ช) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ซ) การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฌ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
(ญ) การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
(ฎ) การหยุด การจอดรถ และการออกรถทางลาดชันหรือสะพาน
(ฏ) การหยุดรถบนทางราบ
(ฐ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

3. การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

สอนขับรถยนต์