หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์

โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู์ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์ ต้องกําหนดหลักสูตรและจัดให้มีการสอน การอบรมและการฝึกหัดขับรถ ดังนี้

1.1 หลักสูตรการสอนขับรถจักรยานยนต์จํานวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ดังนี้

ภาคทฤษฏี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวน ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(2) ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการขับขี่ มารยาท และหลักพื้นฐานการขับขี่
ปลอดภัยไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ในการควบคุมรถ
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจํานวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ดังนี้

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับขี่รถจักรยายนต์ไม่น้อยกว่า
5 ชั่วโมง ได้แก่
(ก) การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
(ข) การควบคุมรถในขณะไม่เคลื่อนที่
(ค) การควบคุมรถในขณะเคลื่อนที่
(ง) การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
(จ) การเปลี่ยนเกียร์
(ฉ) การเบรก (ตอนที่ 1)
(ช) การควบคุมความเร็ว

(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
(ก) การเบรก (ตอนที่ 2 )
(ข) การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
(ค) การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
(ง) การทรงตัวที่ความเร็วต่ําบนไม่กระดาน
(จ) การทรงตัวบนไม่รางลูกระนาด
(ฉ) การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
(ช) การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
(ซ) การขับขี่เมื่อคนซ้อนท้าย
(ฌ) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
โรงเรียนสอนขับรถนัมเบอร์วัน ไดร์ฟ NUMBER ONE DRIVE SCHOOL
สถานที่ตั้งเลขที่ 228 หมู่ที่ 8 ตําบลหนองหญ้าลาด อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ : 065 598 3693

หลักสูตรการอบรมสําหรับผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับขี่อย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ
หลักสูตรการอบรมภาคทฤษฎี สําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว จํานวนไม่น้อยกว่า
4 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาการต่าง ๆ ดังนี้
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
2. การขับรถอย่างปลอดภัยไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
3. มารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
ผู้ขอรับหนังสือรับรองทุกหลักสูตรต้องจัดส่งเอกสารหรือคู่มือประกอบการสอนเพื่อประกอบการพิจารณา