หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ ภาคทฤษฎี

หลักสูตรการสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 1 หรือชนิดที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 41 ชั่วโมง  ทาง โรงเรียนสอนขับรถศรีสะเกษ ของเรามีการเปิดสอนทุกขั้นตอน ประกอบด้วย 

ภาคทฤษฎี

1. ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถจำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ดังนี้

1.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวาด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบกและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
1.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.3 ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.4 ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์การบำรุงรกัษา การบรรทุกและการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น
ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
1.5 ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ผู้ขับรถ มนุษย์สัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.6 ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
1.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

ภาคทฤษฎี