NumberOne Drive School โรงเรียนสอนขับรถ

ต่อใบขับขี่ เรียนขับรถยนต์ และการใช้สัญญาณต่าง ๆ

บทความนี้ ผู้เรียนขับรถยนต์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการให้สัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงได้ ตามกฎจราจร อย่างถูกต้อง โดย NumberOne Drive School โรงเรียนสอนขับรถ

การฝึกใช้สัญญาณต่าง ๆ ผู้เรียขับรถจะต้องฝึกตามแนวทางต่อไปนี้ ต่อ ใบขับขี่ ออนไลน์

1. ฝึกฝนในการใช้สัญญาณขณะที่รถกำลังหยุด
2. ใช้สัญญาณอย่างน้อยที่สุด 3 วินาที ก่อนที่จะเลี้ยว หรือหยุดรถ สัญญาณแขนก็ต้องให้ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วินาที
3. การให้สัญญาณเพื่อความเร็วให้ใช้ร่วมกับการย้ำเบรกเพื่อให้แสงไฟท้ายปรากฎแก่รถคันอื่นก่อนที่
จะมีการเบรกจริง และต้องให้ความระมัดระวังแก่ผู้ใช้ทางเท้าหรือคนเดินข้ามถนน
4. ให้สัญญาณแขน ในกรณีที่สัญญาณไฟไม่สามารถแสดงได้หรือมีอุปกรณ์บดบังสัญญาณไฟทำให้ไม่
อาจมองเห็นได้ เช่น เวลาลากจูง หรือในเวลาที่มีแสงสว่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน
5. ดูปฏิกิริยาของรถคันอื่นต่อการให้สัญญาณก่อนที่จะมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ขอสัญญาณนั้น
6. สัญญาณใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น ๆ เพื่อที่จะแสดงความตั้งใจหรือวัตถุประสงค์ของผู้ขับรถในขณะขับรถ ต่อใบขับขี่ที่ NumberOne Drive School โรงเรียนสอนขับรถ
7. แตร การใช้แตรขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม การใช้แตรไม่ใช่เป็นหลักประกันว่าจะมีความปลอดภัยใน
การขับรถเสมอไป
8. การกระพริบไฟหน้าใช้ในกรณีที่การใช้แตรอาจจะไม่ได้ยิน

การให้สัญญาณอย่างถูกต้อง ชัดเจนเป็นลักษณะที่ดีของผู้ขับรถ สัญญาณที่ถูกต้อง ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดทั้งเงื่อนไขของสัญญาณมือและสัญญาณไฟ การให้สัญญาณต้องแสดงให้ปรากฎต่อผู้ขับขี่อื่น ๆ ต่อ ใบขับขี่ 2565 ที่ NumberOne Drive School โรงเรียนสอนขับรถ